Publications

2020

Schmidt JM, Bleichert F

2019

Bleichert F

Ekundayo B, ​Bleichert F

2018

Bleichert F*, Leitner A, Aebersold R, Botchan MR*, Berger JM*

*co-corresponding authors

2017

Bleichert F*, Botchan MR*, Berger JM*

*co-corresponding authors

Molecular Cell

Nodelman IM, Bleichert F, Patel A, Ren R, Horvath KC, Berger JM, Bowman GD

2015

Nature

​Bleichert F, Botchan MR, Berger JM

2014

PNAS

​Opatowsky Y, Lax I, Tomé F, Bleichert F, Unger VM, Schlessinger J

2013

eLife

Bleichert F, Balasov M, Chesnokov I, Nogales E, Botchan MR, Berger JM

2012

PNAS

Lyubimov AY, Costa A, Bleichert F, Botchan MR, Berger JM

2010

Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology

Bleichert F, Baserga SJ

Nucleic Acids Research

​​​​Bleichert F, Baserga SJ

Molecular BioSystems

Freed EF, Bleichert F, Dutca LM, Baserga SJ

2009

Science

Bleichert F, Gagnon KT, Brown BA 2nd, Maxwell ES, Leschziner AE, Unger VM, Baserga SJ

Neuropathology and Applied Neurobiology

Zscharnack K, Kessler R, Bleichert F, Warnke JP, Eschrich K

2008

Journal of Neurooncology

Kessler R, Bleichert F, Warnke JP, Eschrich K

2007

Molecular Cell

Bleichert F, Baserga SJ

Molecular Biology of the Cell

Bernstein KA, Bleichert F, Bean JM, Cross FR, Baserga SJ

2006

PNAS

Bleichert F, Granneman S, Osheim YN, Beyer AL, Baserga SJ

Molecular and Cellular Biology

Granneman S, Bernstein KA, Bleichert F, Baserga SJ

2005

Molecular and Cellular Biology

Szekely AM, Bleichert F, Numann A, Van Komen S, Manasanch E, Ben Nasr A, Canaan A, Weissman SM

__________